25 AUGUST 2016

85 tính từ mô tả người

 1. Active /’æktiv/ : Chủ động
 2. Afraid /ə’freɪd/ : Sợ hãi
 3. Alert  /ə’lə:t/ : Cảnh giác
 4. Angry /’æɳgri/ : Tức giận
 5. Bad /bæd/ : Xấu, tồi
 6. Beautiful /’bju:təful/ : Đẹp
 7. Big /big/: To, béo
 8. Blackguardly /’blægɑ:dli/ : Đểu cáng, đê tiện
 9. Bored /bɔːrd/ : Buồn chán
 10. Brave /breɪv/ : Dũng cảm
 11. Bright /braɪt/ : lanh lợi, hoạt bát, nhanh nhẹn
 12. Calm /kɑ:m/ : Bình tĩnh
 13. Careful /’keəful/ : Cẩn thận
 14. Careless /’keəlis/ : Bất cẩn
 15. Cheerful /’tʃjəful/ : Vui vẻ
 16. Clever /’klevə/ : Thông minh
 17. Clumsy /’klʌmzi/ : Vụng về
 18. Comfortable /’kʌmfətəbl/ : Thoải mái
 19. Considerate /kən’sidərit/ : ân cần, chu đáo, hay quan tâm tới người khác
 20. Convenience /kən’vi:njəns/ : Thoải mái,
 21. Courage /’kʌridʒ/ : Gan dạ, dũng cảm
 22. Courageous /kə’reɪdʒəs/ : can đảm, dũng cảm
 23. Creative /kri:’eɪtiv/ : sáng tạo
 24. Cute /kju:t/ : Dễ thương, xinh xắn
 25. Decisive /di’saɪsiv/ : kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
 26. Dexterous /’dekstərəs/ : Khéo léo
 27. Diligent /’dilidʒənt/ : Chăm chỉ
 28. Dull /dʌl/ : Đần độn
 29. Easy-going /ˈi·ziˈɡoʊ·ɪŋ/ : Dễ tính
 30. Energetic /,enə’dʒetik/ :  mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy nghị lực
 31. Enthusiastic /in’θju:zi’æstik/: Hăng hái,nhiệt tình, say mê
 32. Exhausted /ɪɡˈzɔː.stɪd/ : Kiệt sức
 33. Fat /fæt/ : Mập, béo
 34. Frank /fræɳk/ : Thành thật
 35. Fresh /freʃ/ : Tươi tỉnh
 36. Full /ful/ : No
 37. Generous /’dʒenərəs/ : Rộng rãi, rộng lượng
 38. Gentle /’dʒentl/ : Nhẹ nhàng
 39. Glad /glæd/ : Vui mừng, sung sướng
 40. Good /gud/ : Tốt
 41. Good-looking /ˌɡʊdˈlʊk.ɪŋ/ : Ưa nhìn
 42. Graceful /’greɪsful/ : Duyên dáng
 43. Hard-working /ˌhɑːrdˈwɝː-/ : Chăm chỉ
 44. Hate /heɪt/ : Ghét bỏ
 45. Healthy /’helθi/ : Khoẻ mạnh
 46. Hot /hɔt/ : Nóng nảy
 47. Hungry /’hʌɳgri/ : Đói
 48. Impolite /,impə’laɪt/ : Bất lịch sự
 49. Inconvenience /,inkən’vi:njəns/ : Phiền toái, khó chịu
 50. Intelligent /in’telidʒənt/: Thông minh
 51. Joyful /’dʒɔɪful/ : Vui sướng
 52. Kind /kaɪnd/ : Tử tế
 53. Lazy /’leɪzi/ : Lười biếng
 54. Liberal /’libərəl/ : Phóng khoáng, rộng rãi, hào phóng
 55. Love /lʌv/ : Yêu thương
 56. Mad /mæd/ :  Mất trí
 57. Mean /mi:n/ : Hèn, bần tiện
 58. Merry  /’meri/ : Sảng khoái
 59. Naive /nɑ:’i:v/ : Ngây thơ
 60. Nice /naɪs/ : Tốt, xinh
 61. Old /əʊld/ : Già
 62. Openness /’əʊpnnis/ : Cởi mở
 63. Passive /’pæsiv/ : Bị động
 64. Pleasant /’pleznt/ : Dễ chịu
 65. Polite /pə’laɪt/ : Lịch sự
 66. Pretty /’priti/ : Xinh, đẹp
 67. Sad /sæd/ : Buồn sầu
 68. Scared /skerd/ : Lo sợ
 69. Selfish /’selfiʃ/ : Ích kỷ
 70. Short /ʃɔ:t/ : Thấp
 71. Sick /sik/ : Ốm
 72. Sleepy /’sli:pi/ : Buồn ngủ
 73. Strong /strɔɳ/ : Khoẻ mạnh
 74. Stupid /’stju:pid/ : Đần độn
 75. Tall /tɔ:l/ : Cao
 76. Thin /θin/ : Gầy, ốm
 77. Thirsty /’θə:sti/ : Khát
 78. Tired /’taɪəd/ : Mệt mỏi
 79. Ugly /’ʌgli/ : Xấu xí
 80. Unlucky /ʌn’lʌki/ : Vô duyên
 81. Unmerciful /ʌn’mə:siful/ : Nhẫn tâm
 82. Unpleasant /ʌn’pleznt/ : Khó chịu
 83. Weak /wi:k/ : Ốm yếu
 84. Worried /ˈwɝː-/ : Lo lắng
 85. Young /jʌɳ/ : Trẻ

Ví dụ:

 • The ​children are always hungry when they get ​home from ​school.

Bọn trẻ thường xuyên đói khi chúng đi học về.

 • Like most women, she ​thinks she’s fat.

Như đa số phụ nữ, cô ấy nghĩ cô ấy béo

 • She was really stupid to ​quit her ​job like that.

Cô ấy đã thực sự ngớ ngẩn khi bỏ công việc như vậy

 • When we ​complained, the ​waiter got very unpleasant with us.

Khi chúng tôi phàn nàn, người phục vụ bàn tỏ ra khó chịu với chúng tôi

 • It was a little naive of you to ​think that they would ​listen to ​your​ suggestions.

Bạn có một chút thơ ngây khi nghĩ rằng họ sẽ lắng nghe ý kiến của bạn

 • It’s very kind of you to ​help us.

Bạn thật tử tế vì đã giúp chúng tôi

 • She is a ​highly intelligent woman

Cô ấy là một phụ nữ rất thông minh

 • Am I being selfish to ​want more?

Tôi có ích kỉ quá không nếu tối muốn thêm?

 • He’s too lazy to ​walk to ​work.

Anh ta quá lười để đi bộ đi làm

 • He gave the weakest of ​excuses when ​asked why he was late.

Anh ta đưa ra những lời bào chữa yếu ớt nhất khi chúng tôi hỏi anh ta tại sao đến muộn

 • Her ​parents were ​far more liberal than mine.

Cha mẹ của cô ấy dễ tính hơn cha mẹ của tôi

 • She must be very strong to ​carry such a ​weight on her back.

Cô ấy chắc hẳn phải khoẻ lắm khi mang một trọng lượng như vậy trên lưng

 • I was ​shocked by how old he ​looked.

Tôi đã bị sốc bởi vẻ ngoài già dặn của anh ta

 • We had a ​full and frank ​discussion

Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thẳng thẳn và cởi mở

 • She was always very hard-working at ​school.

Cô ấy đã luôn học tập chăm chỉ ở trường

Thu Hiền

Viết bình luận của bạn: