14 MARCH 2017

CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI "ED"

– Pronounce /t/ after voiceless sounds: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.
* Example:
– Jump —-> jumped
– Cook —–> Cooked
– Cough —–> Coughed
– Kiss —–> kissed
– Wash —–> washed
– Watch —–> watched

Pronounce /id/ after /d/ or /t/ sounds.
* Example:
– Wait —–> waited
– Add —–> added

Pronounce /d/ after voiced sounds: /b, g, v, đ/th/, z, soft sound g, hard sound g/j/, m, n, ng, l, r/ and all vowels sounds
* Example:
– Rub —–> rubbed
– drag —–> dragged
– Love —–> loved
– Bathe ——> bathed

– Use ——> Used
– Massage —–> massaged
– Charge —–> Charged
– Name —–> named
– Learn —–> Learned
– Bang —–> banged
– Call —–> called
– Care —–> cared
– Free —–> freed

* Chú ý là ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.
Ví dụ: “fax” kết thúc bằng chữ “x” nhưng đó là âm /s/
“like” kết thúc bằng chữ “e” nhưng đó là âm /k/ 

– 1 số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ phát âm là /Id/:
* aged
* blessed
* crooked

* dogged
* learned
* naked

* ragged
* wicked
* wretched

Viết bình luận của bạn: